ترموول

به منظور نصب تجهیزات دمایی در محل هایی که امکان خورندگی و آسیب دیدن ادوات حرارتی در اثر سمی، خورنده یا بالا بودن دمای مواد وجود داشته باشد از غلاف یا ترموول ها استفاده می شود.


INDUMART THERMOWELLS ARE MACHINE

DRILLED BARS (NON-WELDED) WHICH HAVE

THE ADVANTAGES OF EXCELLENT DURABILITY,

HIGH STRENGTH AND STANDING HIGH

PRESSURE.

Download PDF