تمپرچر سوئیچ

جهت اطلاع از میزان دما و اعمال کنترلی نیازمند ادواتی هستیم تا در صورت رسیدن میزان دما یا تمپرچر به مقادیر مورد نیاز ، سوئیچ دهد.