سوئیچ

جهت اطلاع از مقادیر حائز اهمیت کمیت های صنعتی از جمله دما ، فشار ، سطح و فلو از سوئیچ ها استفاده می شود. این سوئیچ ها با ارسال سیگنال ما را از رسیدن میزان کمیت مورد نظر به مقدار مطلوب مطلع می سازند.

 • Flow Switches

  فلو سوئیچ

 • Level Switches

  لول سوئیچ

 • Pressure Switches

  پرشر سوئیچ

 • Temperature Switches

  تمپرچر سوئیچ