پرشر سوئیچ

جهت اطلاع از میزان فشار و اعمال کنترلی نیازمند ادواتی هستیم تا در صورت رسیدن میزان فشار یا پرشر به مقادیر مورد نیاز ، سوئیچ دهد.