ترانسمیتر پنوماتیک

برخی از ادوات صنعتی متناسب با میزان فشار دریافتی از قسمت ورودیشان اعمال کنترلی انجام می دهند. برای تبدیل مقادیر مختلف فشار و دما به فشار قابل استفاده در ادوات صنعتی از ترانسمیتر پنوماتیک استفاده می شود.


ترانسمیتر پنوماتیک

سری: 95

TEMPERATURE OR PRESSURE INPUT

(VACUUM, GAUGE & COMPOUND)

3 - 15 PSI OR 0.2 - 1.0 BAR OUTPUT

LOW AIR CONSUMPTION

PANEL OR PIPE MOUNTING

IP-54 ENVIRONMENTAL PROTECTION

Download PDF