ترانسمیتر pH

اطلاع از میزان خنثی ، اسیدی یا بازی بودن سیال در صنعت بدلیل اطلاع از میزان خورندگی حائز اهمیت می باشد.از این رو از ترانسمیتر pH استفاده   می شود. این ادوات با توجه به میزان pH سیگنال کنترلی تولید می کنند.


ترانسمیتر pH

مدل: PHT300

4 - 20 mA Output

TWO On/Off Outputs

4-Digit Display (2 Decimals)

Fast Response Electrode

Automatic Temperature Compensation

Flow Through & Submersible Applications

Download PDF