شیر برقی چند راهه

با اعمال سیگنال های الکتریکی به این شیر یا همان ولو ها ، این شیر ها با توجه به نیاز ، بصورت تدریجی و یا تک ضرب عمل کنترل سیال را انجام می دهند.

 • شیر برقی تفاضلی 2/3

  rail-mounted-universal-signal-transmitter

  PORT SIZE: 1/4" & 1/2"

  NOMINAL SIZE 7 AND 12

  SOLENOID PILOT OPERATED

  UP TO 150 PSI (10 BAR) OPERATING PRESSURE

  Download PDF
 • شیر برقی تفاضلی 2/4

  universal-smart-transmitter

  PORT SIZE: 1/8" & 1/4"

  NOMINAL SIZE 4 AND 7

  SOLENOID PILOT OPERATED

  UP TO 150 PSI OPERATING PRESSURE

  Download PDF
 • شیر برقی تفاضلی 2/5

  universal-input-transducer-logger

  PORT SIZE: 1/4" & 1/2"

  NOMINAL SIZE 7 AND 12

  SOLENOID PILOT OPERATED

  UP TO 150 PSI OPERATING PRESSURE

  Download PDF
 • شیر برقی تفاضلی 3/5

  isolating-two-earthed-loops-inputs

  PORT SIZE: 1/4" & 1/2"

  NOMINAL SIZE 7 AND 12

  SOLENOID PILOT OPERATED

  UP TO 150 PSI (10 BAR) OPERATING PRESSURE

  Download PDF