کنترلر فرایند چند حلقه

به منظور مشاهده و تعین مقادیر مورد نیاز کمیت ها در پروسه های صنعتی ، از کنترلر ها استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.


کنترلر فرایند چند حلقه

مدل: MPC500

1 to 3 Loop Process Controller

6 Configurable Analogue Inputs

5 Logic Inputs

PID Control, Ratio, Cascade, Heat-Cooling

2 Control Algorithms

3 Set-point Programs of 16 Segments

Front Panel or Software Configuration

Up to 12 Alarms

9 Configurable Display Views

Transmitter Auxiliary Power Supply

Download PDF