شیر منیفولد

با اعمال سیگنال های الکتریکی به این شیر یا همان ولو ها ، این شیر ها با توجه به نیاز ، بصورت تدریجی و یا تک ضرب عمل کنترل سیال را انجام می دهند.


منیفولد صنعتی

1 ، 2 ، 3 و 5 شیر

6,000 PSI OPERATION PRESSURE

316 STAINLESS STEEL BODY (STANDARD)

OTHER BODY MATERIALS (OPTION)

PTFE OR GRAPHITE PACKING

UP TO 400 °C

FULL ISOLATION

NO SHARP EDGES

BLEED OR VENT PORT

Download PDF