لول ترانسمیتر

اطلاع از میزان سطح در مخازن بدلیل جلوگیری از سر ریز همواره حائز اهمیت می باشد، از این رو در واحد های صنعتی با توجه به نوع سیال روش های مختلفی جهت اندازه گیری سطح مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب این ادوات سیگنال کنترلی متناسب با لول مخزن تولیل می کنند.