رطوبت

همواره اطلاع از میزان رطوبت و همچنین نقطه شبنم در واحد های تولیدی و صنعتی حائز اهمیت می باشد. از این رو از ادواتی استفاده جهت سنجش میزان رطوبت استفاده می شود که اغلب سیگنال متناسب با میزان رطوبت تولید می کنند.

  • ترانسمیتر رطوبت

    ترانسمیتر رطوبت
  • رکوردر / کنترلر رطوبت

    image_2