فلو

جهت اندازه گیری میزان عبور سیال یا همان دبی سیال در واحد های صنعتی از روش های مختلفی استفاده می شود. دبی یا همان فلو سیال اغلب بدلیل مشخص کردن میزان مصرف و یا سرعت تولید بسیار حائز اهمیت می باشد.

 • فلومتر

  فلومتر

 • فلو رکوردر

  فلو رکوردر

 • فلو سوئیچ

  فلو سوئیچ

 • فلو ترانسمیتر

  فلو ترانسمیتر