فلو سوئیچ

جهت اطلاع از میزان فلو و اعمال کنترلی نیازمند ادواتی هستیم تا در صورت رسیدن میزان فلو یا دبی به مقادیر مورد نیاز ، سوئیچ دهد.