کنترلر محلی

به منظور مشاهده و تعین مقادیر مورد نیاز کمیت ها در پروسه های صنعتی ، از کنترلر ها استفاده می شود که با توجه به گستردگی طیف کاربری ، در انواع مختلف ساخته می شود.


کنترلر محلی

مدل: DIS400

Field Mount Controller for Temperature, Pressure, Level, etc.

3-Digit Display

5A Relay Output

Sealed to IP-66

Direct Control of Electrical Actuators

Download PDF