کانتر ، توتالیزر و دور سنج

جهت مشاهده مقادیر اندازه گیری شده ، از نمایشگرها استفاده می شود. برخی از این نمایشگرها با توجه به نیاز ، توانایی تولید سیگنال های کنترلی را دارا می باشند.


کانتر ، توتالیزر و دور سنج

سری: CTU25

2 X 6-DIGIT LED DISPLAY

PULSE COUNTING AND BATCH COUNTING

UP TO 2 PROGRAMMABLE RELAY OUTPUTS

PROGRAMMABLE DIVIDER AND MULTIPLIER

ADDITIONAL INPUTS "CLEAR", "GATE" &

"DIRECTION"

6 USER-SELECTABLE OPERATING MODES

COUNTER, TOTALIZER AND RPM METER

COMBINED

WITH ANALOGUE (mA OR V) INPUT FOR

INTEGRATION (FLOW APPLICATIONS)

Download PDF