نمایشگر بارگراف

جهت مشاهده مقادیر اندازه گیری شده ، از نمایشگرها استفاده می شود. برخی از این نمایشگرها با توجه به نیاز ، توانایی تولید سیگنال های کنترلی را دارا می باشند.