شیر برقی زاویه ای

با اعمال سیگنال های الکتریکی به این شیر یا همان ولو ها ، این شیر ها با توجه به نیاز ، بصورت تدریجی و یا تک ضرب عمل کنترل سیال را انجام می دهند.

 • شیر برقی زاویه ای 2/2 عملکرد فشاری

  image_1

  STAINLESS STEEL OR BRASS BODY

  1/2" - 2" PROCESS CONNECTION

  UP TO 370 PSI (25 BAR) OPERATING PRESSURE

  -10 TO 180°C FLUID TEMPERATURE

  Download PDF
 • شیر برقی زاویه ای 2/2 عملکرد فشاری

  image_2

  ST. STEEL OR BRASS BODY

  1/2" TO 2" PROCESS CONNECTION

  UP TO 370 PSI OPERATING PRESSURE

  -10 TO 180°C FLUID TEMPERATURE; 200°C (OPTION)

  Download PDF