آنالایتیکال

اطلاع از میزان خلوص مواد از نظر شیمیایی و درصد مواد موجود در سیال و همچنین خنثی ، اسیدی یا بازی بودن سیال در صنعت بدلیل اطلاع از میزان خورندگی حائز اهمیت می باشد.از این رو ترانسمیتر pH و همچنین دیگر ادوات تحلیل سیال در صنعت کاربرد یسیاری دارند.