لوازم جانبی پرشر

جهت اتصال و استقرار صحیح ادوات ابزار دقیق در محل نصب و همچنین محافظت از آنها از لوازم جانبی استفاده می شود.